Is ]k PZ Ԩ ɥV ۤӪ Fx | v Wۥj
Un [nX] 
 
 
??
  啶? ??j  
  ??j / 1009?
k:??j  ?: 17-09-29        

Lj??ڴࡲ
   L???ࡲ
   L??桲
   ??d?ؐ?j?h?
   L?桲ؓ???????j?Y?????Avqo?n|YCڐL?ΧL??PE桲.

??j.
? B~?J ? ?? ? ?_??
? ?\Yr ?? ? ?? y?Y
? ?? ? ?Y?? ? ,??
? sYA? Ԓ? ?Y?k Ԓ? v{tY
Ԓ? ע~Y?? ԓ? m ?? ???
?? Z?? Ԓ? ZJGΧ Ԓ? mI?
Ԓ? ?^Y? ʒ? ùjg ʒԒ? ?~
ʒԒ? ?k ʒԒ? ??? ʒԓ? YRY
ʒ?? ?p ʒ?? ϓhYOs ʒԒ? q~Yj?
ʒԒ? ?vj? ʒԒ? ?I?? ג? ??B
גԒ? lin גԒ? ?Bn?Y?u גԒ? ????YU?
גԓ? ?? ג?? ?u ג?? |Y???
גԒ? ϓh גԒ? j?Y? גԒ? ?ײp
’? \ ’Ԓ? ?W\?j ’Ԓ? ??ɔT
’Ԓ? ֒ã[ ’ԓ? ?s?J ’?? ???
’?? ?k ’Ԓ? ֵ? ’Ԓ? {?
’Ԓ? ? ?? {Z ?Ԓ? ?`Y??
?Ԓ? [?C ?Ԓ? ?? ?ԓ? VOs
??? Y?? ???! ??? ד
?Ԓ? \? ?Ԓ? ?E ?Ԓ? ?Y??
?? Y?? ?Ԓ? ??V?Y\?V ?Ԓ? ??YF]
?Ԓ? EYV ?ԓ? ??YA~ ??? ϓh?
??? ? ?Ԓ? v? ?Ԓ? ??R
?Ԓ? ??? ƒ? ? ƒԒ? {?Y?D
ƒԒ? ?EY?穷 ƒԒ? {?Jv ƒԓ? ??
ƒ?? ??v?Y? ƒ?? () ƒԒ? ()
ƒԒ? ?? ƒԒ? ?~? Β? Y?Y
?F?! ΒԒ? ?U ΒԒ? ?Y??
ΒԒ? ?j Βԓ? d?YWB 啰??!
Β?? Iֵ Β?? ?]?YA? ΒԒ? ]?Y?
ΒԒ? fEڨ ΒԒ? A?VW Ȓ? W?
ȒԒ? ?? ȒԒ? ??Y?k ȒԒ? ?]k
Ȓԓ? G?W Ȓ?? ?Y? Ȓ?? ?Y?
ȒԒ? ??Y?o ȒԒ? ??I ȒԒ? ??
ãe? Ow ?v?ɐ ãe]? ?K?
ãe]? ? ãe]? ?Y?? ãe]? ?]Y?
?Iv?? ??????? ãe]?? ??
ãe]?? ? ãe]? ?l?Yw ãe]? ???
ãe]? hv? ãeÒ? גY?~ ãeÒԒ? ??v,v
ãeÒԒ? ?? ãeÒԒ? [[?? ãeÒԓ? ?
ãeÒ?? ??? ãeÒ?? ʒԒΒ ãeÒԒ? ??M
ãeÒԒ? ?V? ãeÒԒ? ?d?kY? ãeʒ? ?`?vPX
ãeʒԒ? ??,|! ãeʒԒ? ?S[ ãeʒԒ? 蝹
ãeʒԓ? `Y?J ãeʒ?? ?~ ãeʒ?? ??
ãeʒԒ? ?? ãeʒԒ? ??Y ãeʒԒ? h?y
ãeג? ãeגԒ? ?B? ãeגԒ? u?
ãeגԒ? ???Y? ãeגԓ? ?_’
ãeג?? ??pY ãeג?? ?Y?? ãeגԒ? ?GΧ
ãeגԒ? Ԓ,? ãeגԒ? ?aWV 00.16 ãe’? l?
ãe’Ԓ? r? ãe’Ԓ? ??? ãe’Ԓ? ??Y
?,P? ãe’ԓ? s?R ãe’?? ʒȒʒ
ãe’?? ?~J? ãe’Ԓ? ?]?єU ãe’Ԓ? ??v??
ãe’Ԓ? ??? ?,??@Ò,v?SҔHw?! ãe?? n??
ãe?Ԓ? GΧB~?? ãe?Ԓ? J ãe?Ԓ?
ãe?ԓ? ??b ãe??? ?V? ãe??? ??gY?a
ãe?Ԓ? ?? ãe?Ԓ? ??Y? ãe?Ԓ? ??
ãe?? ? ãe?Ԓ? U ãe?Ԓ? ??m
ãe?Ԓ? ^G ãe?ԓ? ÒҒ ãe??? _??
ãe??? ??? ?? ãe?Ԓ? B??
ãe?Ԓ? a}Y?u ãe?Ԓ? ?Y@ ãeƒ? ??
ãeƒԒ? ? ãeƒԒ? s? ãeƒԒ? ?Y\?
?,??! ãeƒԓ? d ãeƒ?? ?IA
ãeƒ?? ?]Yu ãeƒԒ? ?,?,?? ãeƒԒ? ?
ãeƒԒ? PVY١~ ãeΒ? ?? ãeΒԒ? ?
ãeΒԒ? ?? ãeΒԒ? ??,? ãeΒԓ? ??
ãeΒ?? ?? ãeΒ?? ?d?k ãeΒԒ? ?j
ãeΒԒ? Es ãeΒԒ? ؒشU ãeȒ? ??{?
ãeȒԒ? ??? ãeȒԒ? ?Y@k ãeȒԒ? ?~OV??
ãeȒԓ? ??V?Y׼[ ãeȒ?? f?o ãeȒ?? ??eYq
ãeȒԒ? ? ãeȒԒ? ãeȒԒ? ?W**
ʣe? A~ ʣe]? dY? ʣe]? j
ʣe]? ??Y ʣe]? ??] ʣe]?? V
ʣe]?? ?G ʣe]? j?Y?? ʣe]? ?Y??
??j.
ʣe]? UY?? ʣeÒ? ~E ʣeÒԒ? ?^?~
ʣeÒԒ? Y?? ʣeÒԒ? g ʣeÒԓ? ÕՓ
ʣeÒ?? ?w ʣeÒ?? ggY?? ʣeÒԒ? g??VYA~
ʣeÒԒ? ?_’Y? ʣeÒԒ? ?? ʣeʒ? ????
ʣeʒԒ? ?]? ʣeʒԒ? ʣeʒԒ? VSa
ʣeʒԓ? ?Y? ʣeʒ?? ??? 2015,?e??!
?e? ʣeʒ?? ?D?Y?? ʣeʒԒ? h
ʣeʒԒ? ʣeʒԒ? ?Y?ϓh? ʣeג? ho
E@? ʣeגԒ? ؒ? ʣeגԒ? ??
ʣeגԒ? ?? ʣeגԓ? j?? ʣeג?? ?
ʣeג?? ?Y ʣeגԒ? ? ʣeגԒ? ]??
ʣeגԒ? ???V ʣe’? ˭ ʣe’Ԓ? ?Β
ʣe’Ԓ? ??J? ʣe’Ԓ? ˣr?| ʣe’ԓ? ?I??
ʣe’?? ˥s ʣe’?? ??YF? ʣe’Ԓ? ?J?
ʣe’Ԓ? @j ʣe’Ԓ? ?d? ʣe?? ??
ʣe?Ԓ? ?[ ʣe?Ԓ? ˭ ʣe?Ԓ? ??Y?
?e??! ʣe?ԓ? ?k}? ʣe??? ֣ɒÕx
ãe??? ?v? ʣe?Ԓ? ?! ʣe?Ԓ? ?!??
ʣe?Ԓ? yd? ʣe?? ’ Ԕe,?,?,w!
ʣe?Ԓ? ? ʣe?Ԓ? S?? ??Y???
ʣe?Ԓ? xHQ ʣe?ԓ? v ʣe??? ?y?Y
ʣe??? ?n ʣe?Ԓ? ?٣n ʣe?Ԓ? ??b
ʣe?Ԓ? ??Y ?d???! ʣeƒ? ?
ʣeƒԒ? ?K ʣeƒԒ? ??? ʣeƒԒ? ?Y
ʣeƒԓ? J,M? ʣeƒ?? V} ʣeƒ?? ????
ʣeƒԒ? ? ʣeƒԒ? ,?vVY? ʣeƒԒ? g,?
ʣeΒ? y?k ʣeΒԒ? ?Y? ʣeΒԒ? ???F
Pڡ| ʣeΒԒ? ?YY ʣeΒԓ? ڒ
ʣeΒ?? ?ln? ʣeΒ?? [u ʣeΒԒ? ???~
ʣeΒԒ? ͓???Y~? ʣeΒԒ? ?~Y?a Ԕe呐!
ʣeȒ? ?? ʣeȒԒ? ?Y ʣeȒԒ? ?I\?
ʣeȒԒ? ???~ ʣeȒԓ? ? ʣeȒ?? G?
ʣeȒ?? oYu ʣeȒԒ? Ʋ|e ʣeȒԒ? d?Y?
ʣeȒԒ? ?KY ףe? ?V ףe]? ~a
ףe]? n?Τϒ?KY ףe]? ~?|Y?~ ףe]? ?h
ףe]?? ??? ףe]?? ?~T? Ԕe,ã[!
ףe]? ?e ףe]? Ҭ? ףe]? |
ףe]? ?|͡ ףe]Ԓ? n?~ ??tv??!
ףeÒԒ? Ē?| ףeÒԒ? |? ףeÒԓ? ?|,͡
ףeÒ?? ޽޽ ףeÒ?? ??? ףeÒԒ? ?u]YW
ףeÒԒ? וin ףeÒԒ? ?? ףeʒ? ?Y??
??? ףeʒԒ? ? ףeʒԒ? ?
ףeʒԒ? ? ףeʒԓ? ? ףeʒ?? ??
ףeʒ?? ?sj ףeʒԒ? ??YV? ףeʒԒ? l?l?
ףeʒԒ? ??Y ףeג? VkD ףeגԒ? ?Y
ףeגԒ? ? ףeגԒ? ?w ףeגԓ? ^?v
ףeג?? ֓t ףeג?? ?E[ ףeגԒ? ??|ï
ףeגԒ? á~V ףeגԒ? ??Iֵ ףe’? GJ?
ףe’Ԓ? AZs ףe’Ԓ? A? ףe’Ԓ? ?|AZs
ףe’ԓ? d?YAZ ףe’?? q? ףe’?? ??
ףe’Ԓ? l??? ףe’Ԓ? h? ףe’Ԓ? tY?
ףe?? ??Y ףe?Ԓ? ??k ףe?Ԓ? In
ףe?Ԓ? RL? ףe?ԓ? ? ףe??? I
ףe??? ޽???? ףe?Ԓ? ??? ףe?Ԓ? @?Y??
ףe?Ԓ? ?˓?Y??? ףe?? {? ףe?Ԓ? gY?I
ףe?Ԓ? ??? ףe?Ԓ? ??e ףe?ԓ? W
ףe??? ?? ףe??? m?Y? ףe?Ԓ? ]?
ףe?Ԓ? ?锺? ףe?Ԓ? HЬ ףeƒ? Ҕ
ףeƒԒ? KY? ףeƒԒ? ?Vˡ|YS ףeƒԒ? ?uYu
ףeƒԓ? a?Y? ףeƒ?? ?VjY ףeƒ?? sYu
ףeƒԒ? HYH ףeƒԒ? Ʋ|ޱ ףeƒԒ? ??
ףeΒ? s@?? ףeΒԒ? ~Y? ףeΒԒ? [?
ףeΒԒ? ?E?Yb? ףeΒԓ? ?h ףeΒ?? ?N
ףeΒ?? ?u??K ףeΒԒ? I? ףeΒԒ? ?Y?Y
ףeΒԒ? ?? ףeȒ? ? ףeȒԒ? O?
ףeȒԒ? ?k ףeȒԒ? ? ףeȒԓ? e?A
ףeȒ?? ?V ףeȒ?? N?Y? ףeȒԒ? ?
ףeȒԒ? K ףeȒԒ? ?Y? £e? ?
£e]? ? £e]? ??Y?a £e]? zv?
£e]? R?蝹 £e]?? } £e]?? Wi?Y?D
£e]? ??YV £e]? JY? £e]? V
£eÒ? W £eÒԒ? ? £eÒԒ? Vw
£eÒԒ? ? £eÒԓ? ң?Y?N £eÒ?? V?n
£eÒ?? ?Y? £eÒԒ? ΒԒƒ £eÒԒ? ?
£eÒԒ? ?Y £eʒ? ?yY? £eʒԒ? ē|Y
£eʒԒ? ѿ,? £eʒԒ? ?ؕV £eʒԓ? d?
£eʒ?? vp?Y £eʒ?? ?? £eʒԒ? ?ڰn?
£eʒԒ? nϡY? £eʒԒ? ???Y?? £eג? ???
£eגԒ? S? ’גԒ? ڵ{YVk £eגԒ? ?u]
£eגԓ? A £eג?? ?^ £eג?? ?
£eגԒ? ? £eגԒ? ?? £eגԒ? E?
£e’? Ƭ?{? £e’Ԓ? å[? £e’Ԓ? ?t?
£e’Ԓ? ? £e’ԓ? IF? £e’?? tJ
£e’?? r £e’Ԓ? e~G £e’Ԓ? U?
£e’Ԓ? j?? £e?? q?{? £e?Ԓ? ???V
£e?Ԓ? ?E £e?Ԓ? קL £e?ԓ? Ʋ|
£e??? ?j £e??? ɲ £e?Ԓ? Ʋ|[
£e?Ԓ? UY@ £e?Ԓ? I?`?? £e??
£e?Ԓ? ???? £e?Ԓ? bY?? £e?Ԓ? R?
V?7哨 £e?ԓ? ??IY? £e??? H?
£e??? ? £e?Ԓ? ? £e?Ԓ? vIЬ
£e?Ԓ? I?,I?,I? £eƒ? ?O?m £eƒԒ? SYo?
£eƒԒ? ??? £eƒԒ? So £eƒԓ? ?
£eƒ?? ?? £eƒ?? h?? £eƒԒ? ?ï?
£eƒԒ? ? £eƒԒ? ? £eΒ? צ
£eΒԒ? Xv?~ £eΒԒ? צ~ £eΒԒ? ?Ғ
£eΒԓ? Ƥ £eΒ?? ?? £eΒ?? ??~
£eΒԒ? ʒԒ £eΒԒ? l{WY £eΒԒ?
£eȒ? ǥ[? £eȒԒ? {w £eȒԒ? ?Y?
£eȒԒ? ?? £eȒԓ? ??Kn? £eȒ?? Q|Y?
£eȒ?? ?Y? £eȒԒ? h?h £eȒԒ? הe?
£eȒԒ? ?uSYaE ?e? ?? ?e]? h?
?e]? e??? ?e]? @ ?e]? ??
?e]?? ? ?e]?? y??? ?e]? j?Yy?]?
?e]? {?Y ?e]? ?|? ?eÒ? ?t?
?eÒԒ? ?Ŧ? ?eÒԒ? ?Z? ?eÒԒ? ?@
?eÒԓ? ?? ?eÒ?? ?O? ?eÒ?? œYKx
?eÒԒ? t?k ?eÒԒ? ??? ?eÒԒ? ?fd
?eʒ? ?Z? ?eʒԒ? ?`y ?eʒԒ? ?Z??
?eʒԒ? œY ?eʒԓ? ?ǬK ?eʒ?? yV?
?eʒ?? jnV ?eʒԒ? f? ?eʒԒ? |?
??j.
?eʒԒ? ? ?eג? ~ ?eגԒ? ֳ?
?eגԒ? ?W ?eגԒ? ?? ?eגԓ? ?\B
?eג?? ?? ?eג?? e??? ?eגԒ? ~?~t
?eגԒ? a?YF] ?eגԒ? ?Y?E ?e’? ?E??
?e’Ԓ? Ŧ? ?e’Ԓ? ?E ?e’Ԓ? ?m
?e’ԓ? ?? ?e’?? ï? ?e’?? OÓ
?e’Ԓ? ?U £e’Ԓ? ?Y飤 ?e’Ԓ? lg
?e?? ?E? ?e?Ԓ? {?? ?e?Ԓ? ?y?
?e?ԓ? W? ?e??? v?w ?e??? DnIŹj?
?e?Ԓ? Y?] ?e?Ԓ? VIyY? ?e?Ԓ? ?
?e?? jAY\? ?e?Ԓ? ?v ?e?Ԓ? d\
?e?Ԓ? ?,ӓ ?e?ԓ? A? ?e??? gã??
?e??? S?f ?e?Ԓ? ?? ?e?Ԓ? ttn
?e?Ԓ? ?Y? ?eƒ? VYu ?eƒԒ? HY?
?eƒԒ? ??E ?eƒԒ? ? ?eƒԓ? ??Y’
?eƒ?? ?? ?eƒ?? ?? ?eƒԒ? ??
??eƒԒ? V` ?eƒԒ? ?~?ã ?eΒ? V^G
?eΒԒ? Y|? ?eΒԒ? Y? ?eΒԒ? ?J
?eΒԓ? ?~xu ?eΒ?? Wj\?Y ?eΒ?? s{?
?eΒ?? ֔I??? ?eΒԒ? ?? ?eΒԒ? ?˒
?eΒԒ? ? ?eȒ? ???x? ?eȒԒ? Jv
?eȒԒ? ? ?eȒԒ? t?~?? ?eȒԓ? ??
?eȒ?? ??? ?eȒ?? ? ?eȒԒ? ?̒Ò
?eȒԒ? j ?eȒԒ? w ?e? ?t?
??j.
??e]? ^n ?e]? ?֒? ?e]? ???
?e]? ??? ?e]?? ? ?e]?? ?y??YI
?e]? ? ?e]? E? ?e]? ??
?eÒ? u ?eÒԒ? ?˨ ?eÒԒ? ??
?eÒԒ? ?,t ?eÒԓ? {Aê~ ?eÒ?? ?^Y
?ԒÒ?? ?eÒԒ? ?eÒԒ? ?Wi
?eÒԒ? ? ?eʒ? h??Y\ ?eʒԒ? ?`E
?eʒԒ? ?`E ?eʒԓ? ?? ?eʒ?? ?
?eʒ?? yd ?eʒԒ? ?eʒԒ? c?
?eʒԒ? Oi ?eג? hSF] ?eגԒ? ?ɢg?
?eגԒ? ˣu ?eגԒ? y??Y~ ?eגԓ? O
?eג?? Y ?eג?? ??? ?eגԒ?
?eגԒ? ??[Y鯹 ?eגԒ? ?Β??v ?e’? ?
?e’Ԓ? x ?e’Ԓ? Vw ?e’Ԓ? ???
?e’ԓ? ԓ”e ?e’?? ?NY?? ?e’?? ??
?e’Ԓ? wO?ŔO? ?e’Ԓ? ?w ?e’Ԓ? ?
?e?? Y? ?e?Ԓ? ? ?e?Ԓ? ?_I
?e?Ԓ? V?m ?e?ԓ? ˕j?? ?e??? ?ݕ??
?e??? R??? ?e?Ԓ? TY ?e?Ԓ? ?k
?e?Ԓ? ?kYK ?e?? ?e?Ԓ? ?R
?e?Ԓ? H??~ ?e?Ԓ? JY?? ?e?ԓ? ?
?e??? ˔Lj ?e??? ItI ?e?Ԓ? kY~
?e?Ԓ? ֵ ?e?Ԓ? ?Y?~ ?eƒ? ֳ@
?eƒԒ? Ʋ|\ ?eÒԒ? ?,t ?eÒԒ? ?,t
?eƒԒ? @|çLj ?eƒԒ? ?Y?i ?eÒԒ? ?,t
?eƒԓ? ? ?eƒ?? ??? ?eƒ?? ?d?YQk
?eƒԒ? ? ?eƒԒ? ?? ?eƒԒ? ???
?eΒ? bs ?eΒԒ? ?B 697? ?
698? ?? 699? ??? 700? bs
??j
701? ?B 702? g? 703? g
704? ?E???M 705? W 706? ???Y
707? W 708? ???? 709? ?]YV??
711? ? 712? ???? 713? ~??
714? ?!IyY~ 715? ??Y? 716? Jɹj?
717? ? 718? ?ͬ 719? ?~nA
720? l? 721? v!? 722? ?aYZI
723? ??]? 724? ???YA??~ ƣe]?? ??
ƣe]?? 񸡒ƒԒ ƣe]? v?_ ƣe]? y?
ƣe]? ?? ƣeÒ? ??U ƣeÒԒ? ?a
ƣeÒԒ? g?ã ƣeÒԒ? ?? ƣeÒԓ? WYj?
ƣeÒ?? ?? ƣeÒ?? VuuY ƣeÒԒ? ??
ƣeÒԒ? R`??? ƣeÒԒ? ? ƣeʒ? ??ϓh
ƣeʒԒ? ?? ƣeʒԒ? ?n ƣeʒԒ? ?
ƣeʒԓ? O?? ƣeʒ?? }I򓯓l ƣeʒ?? ?]s
ƣeʒԒ? S? ƣeʒԒ? ? ƣeʒԒ? ??
ƣeג? Z?Z_ ?eÒԒ? ?,t ƣeגԒ? ?ҔH
ƣeגԒ? ?]? ƣeגԒ? ?Y? ƣeגԓ? ??m
ƣeג?? j?j ƣeג?? A?Yx ƣeגԒ? ?V
ƣeגԒ? ?k ƣeגԒ? I ƣe’? lnvP?
ƣe’Ԓ? F? ƣe’Ԓ? w ƣe’Ԓ? ?椩
ƣe’ԓ? ƣe’?? ?V ƣe’?? ?
ƣe’Ԓ? ?? ƣe’Ԓ? ?v?? ƣe’Ԓ? ??O?
ƣe?? ٵ?Ya} ƣe?Ԓ? ?[RY?? ƣe?Ԓ? ˭
ƣe?Ԓ? n ƣe?ԓ? ?ϓh? ƣe??? @
ƣe??? ƣe?Ԓ? ?? ƣe?Ԓ?
ƣe?Ԓ? OɒRY ƣe?? ֳ? ƣe?Ԓ? G???
ƣe?Ԓ? ?H ƣe?Ԓ? o?Ymr ƣe?ԓ? cr@
ƣe??? t? ƣe??? ?v?? ƣe?Ԓ? ??oɬ
ƣe?Ԓ? ?? ?e?Ԓ? W?t} ƣeƒ? Kg?
ƣeƒԒ? l? ƣeƒԒ? ?? ƣeƒԒ? F?
ƣeƒԓ? ?? ƣeƒ?? ?? ƣeƒ?? ???
ƣeƒԒ? ?Y?? ƣeƒԒ? ?w ƣeƒԒ? H
ƣeΒ? ?֒ ƣeΒԒ? gâ ƣeΒԒ? b?Y?
ƣeΒԒ? ???? ƣeΒԓ? j?S ƣeΒ?? H???
ƣeΒ?? c??H ƣeΒԒ? ƣeΒԒ? ??
ƣeΒԒ? ?